Klik hier om terug te keren naar Homepage

vzw HOUVAST

 

 

Klik hier voor pdf-versie..
Echtscheiding
  - Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (EOT)

 

Wat

Het huwelijk wordt ontbonden door de rechtbank op verzoek van beide partijen. De echtgenoten stellen zelf afspraken op over de eigendommen, schulden, onderhoudsgeld, alimentatie, woonst en de kinderen.  
Zij kunnen dit helemaal alleen doen (af te raden !), met een scheidingsbemiddelaar uit het algemeen welzijnswerk of een advocaat of notaris die optreedt als scheidingsbemiddelaar.

Voorwaarden

Geen leeftijdsbegrenzing   
Er wordt een scheidingsakte opgesteld. De afspraken uit deze akte kunnen nadien enkel nog gewijzigd worden via de rechtbank, en enkel betreffende de kinderen, wanneer de omstandigheden bij de betalende partij ingrijpend wijzigen buiten diens wil om.

De akte (= de afspraken) moet minstens bepalingen bevatten over al de volgende onderwerpen:

 1. De verblijfplaats van elk van beide echtgenoten gedurende
  de proeftijd.
 2. Het gezag over de persoon van de kinderen en het beheer van hun goederen.
 3. Het recht op persoonlijk contact tussen beide ouders en hun kinderen, zowel tijdens de proeftijd als na de scheiding.
 4. Alimentatie.
 5. Persoonlijk onderhoudsgeld.
 6. Regeling betreffende eigendommen en schulden

De rechtbank kan bepalingen schrappen of wijzigen die nadelig zijn voor de kinderen, of die onwettig zijn.  

Begin Procedure

Na het opstellen van een akte (zie hierboven) dient men een door beiden ondertekend verzoekschrift in bij de rechtbank van eerste aanleg.

Bij dit verzoekschrift zit als bijlage:  

 1. De akte.
 2. (eventueel) de boedelbeschrijving, tenzij dit in de akte is geregeld.
 3. een uittreksel uit de akten van geboorte en uit de akte van huwelijk van de echtgenoten.
 4. een uittreksel uit de akten van geboorte van de kinderen.
 5. een bewijs van nationaliteit van elk van de echtgenoten.
 6. Een attest van woonst (recent).

Van het verzoekschrift en de bijlagen worden n origineel en twee afschriften neergelegd. Wanneer de echtgenoten geen kinderen hebben, volstaat n afschrift.  
Tijdens de proefperiode (periode van de procedure) kan je beslissen apart te gaan wonen en een regeling betreffende de kinderen te treffen. Dit kan je vastleggen in de akte of voorlopige maatregelen vragen aan de vrederechter.

Schuldvraag

Geen.

Naar de rechtbank

Eerste verschijning vanaf 1 maand na de indiening van de akte.  
Tweede verschijning 3 tot 4 maand later.. Bij de 2° verschijning kan men zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of een notaris.
 
Indien je bij aanvang van de procedure kan aantonen dat je reeds 6 maanden feitelijk gescheiden leeft, word je vrijgesteld van de 2° verschijning.

Deze verschijningen zijn louter formaliteit. Er wordt enkel gevraagd om de overeenkomst te ondertekenen ter bevestiging. Geen discussies, geen debatten.    

Niet bevestigen (niet tekenen) betekent dat de procedure wordt stopgezet. De overeenkomst heeft vanaf dan geen enkele juridische waarde meer.

Duurtijd

De gemiddelde duurtijd bedraagt gemiddeld ongeveer 6 maanden.

Kostprijs

Gerechtskosten, eventueel kosten voor de attesten, kosten van de bemiddelaar. Bij een bemiddelaar uit een CAW wordt dit berekend aan de hand van het inkomen. Bemiddelaar advocaat / notaris volgens het ereloon. Dit kan erg verschillend zijn van advocaat tot advocaat. Ga vooraf eens informeren ! Doorgaans moet men rekenen op een zes tot tiental samenkomsten bij de bemiddelaar.

Onroerende goederen

De overeenkomst bevat een regeling betreffende het huis (eigendom). Deze beslissing wordt vastgelegd en bij voorkeur ten uitvoer gebracht voor de definitieve uitspraak ! (notarieel regelen)

Roerende goederen

De verdeling van roerende goederen wordt in onderling overleg opgenomen in de akte. De verdeling gebeurt voor de definitieve uitspraak !

Kinderen

In overleg worden afspraken gemaakt over: verblijfsplaats van de kinderen, omgangsregeling, beheer over de goederen van de kinderen, ouderlijk gezag, alimentatie.

Persoonlijk onderhoudsgeld

In overleg worden afspraken gemaakt over het al dan niet betalen van een persoonlijk onderhoudsgeld van de ene partner aan de andere. Hier geldt geen beperking van 1/3 van het inkomen. 
Opm: dit is wel het geval bij de procedure EOO, bovendien geldt in een EOO ook een beperking in tijdsduur (maximaal de duur van het huwelijk). Het is dan ook aangewezen dit eveneens toe te passen bij een EOT

Belastingen

In de akte kan men een regeling treffen over de aflossing / betaling van de belastingen.  
Men blijft gezamenlijk belastbaar tot het eerste jaar waarop men niet meer gehuwd is. Maw  vanaf het eerste belastingsjaar waarin men op 1 januari effectief uit de echt gescheiden is, ingeschreven in het bevolkingsregister dus.

Erfrecht

Kinderen blijven erfgenaam van beide ouders.  
Men voorziet in de akte hoe de erfregeling van de beide partners tegenover elkaar geregeld is tijdens de procedure.

Kinderbijslag

Men voorziet in de akte hoe de regeling betreffende kinderbijslag geregeld wordt.

Beroepsmogelijkheden

Geen beroep mogelijk.  
Enkel het Openbaar Ministerie kan beroep aantekenen wanneer het meent dat er onwettigheden in de akte staan of wanneer de belangen van de kinderen geschaad worden. Tegen deze beslissing kun je in cassatie gaan wanneer je beiden tekent. Hiervoor moet je een advocaat raadplegen.

Voordelen

De procedure is snel en biedt de mogelijkheid om te scheiden zonder dat er strijd gevoerd moet worden. 
Betrekkelijk goedkoop.

Nadelen

Men neigt er soms toe deze procedure te volgen om tijd en geld te sparen, terwijl men niet echt akkoord is met de inhoud. De inhoud kan na de bekrachtiging door de rechtbank echter slechts zeer beperkt gewijzigd worden Sommige afspraken zijn goed bedoeld, maar slecht omschreven. Een zinnetje als: x staat mee in voor bijkomende kosten kan voor beide partijen duidelijk zijn, maar wanneer er na vijftien jaar betwisting is, zuur opbreken. Het vastleggen van alimentatie en tal van andere bepalingen zijn best met de juiste juridische terminologie omschreven.
 
Daarom: Laat je akte opstellen onder begeleiding van een bemiddelaar, teken niets zo lang je niet echt akkoord bent, laat je akte best vr ondertekening nalezen door een eigen advocaat of juridisch raadsman. Zo vermijd je ongeziene valkuilen.

Bepalingen uit een EOT overeenkomst hebben het karakter van een 'dading'. Men kan die achteraf maar uiterst moeilijk laten wijzigen of aanpassen. Dit kan enkel wanneer beide partijen het er over eens zijn, of als de omstandigheden ingrijpend wijzigen buiten de wil om van degene die ze aanvraagt.

 

vzw HOUVAST            121/2 

Wens je meer te weten over dit onderwerp, of wil je hierover je eigen ervaringen delen met andere bezoekers, dan kan je dit steeds doen op het FORUM. In ons forum voeren bezoekers van onze site gesprekken waarin ze hun eigen ervaringen delen met elkaar, steun geven aan elkaar of nuttige tips uitwisselen. De sterkte van vzw HOUVAST ligt hierin dat men op een snelle wijze veel kan leren van de ervaringen van anderen.


snelmenu

Snelmenu naar andere artikels:

 

Laatst aangepast op 20-07-2011 Aangepast

2003-2010 - vzw Houvast